Lemes, A.C., Takeuchi, K.P., Carvalho, J.C.M.D

هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان غنی­سازی ژله با ویتامین D3 در غلظت­های (g 100/IU 100و 70 ، 40) و کلسیم به شکل کربنات کلسیم در سطوح (mg/100g 1000و 750 ، 500) بود. در صورت تزریق هرکدام از این ژل ها، باز هم در آینده به تزریق های مجدد جهت حفظ نتایج نیاز خواهید داشت. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل نشان داد که اجرای هر کدام از این روشها با توجه به قدرت کلنیها و شرایط زنبورستان درآمد حاصل از کندوها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. فراموش نکنید که افزودن به یکباره پودر ژلاتین به اب باعث میشود که پودر گوله شود. افزودن عوامل ژله ساز به پیشران های مایع سبب تبدیل این پیشران ها که عمدتا سیالاتی نیوتنی هستند به سیالات غیرنیوتنی گشته که این امر خواص فیزیکی این پیشران ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این افزودن الیگوفروکتوز و ریزپوشانی باکتری باعث افزایش سفتی بافت و زندهمانی باکتری پروبیوتیک شد. تعداد 45 سلول پیوندی در هر کندو گذاشته شد.

در پایان دوره با خون­گیری از قلب حیوانات، غلظت سرمی هورمونهای استرادیول، پروژسترون، تستوسترون، LH و FSH اندازهگیری با جداسازی تخمدانها و تهیه مقاطع بافتی تعداد فولیکولهای تخمدانی شمارش گردیدند. ؛ همچنین در بررسی هیستوپاتولوژیک بافت تخمدانها نیزکیستهای تخمدانی مشاهده نگردید.ژل رویال غلظت سرمی هورمون استرادیول و تعداد فولیکولهای پریموردیال را در دوز mg/kgBW250 افزایش داده ولی با افزایش دوز تغییری در غلظت سرمی هورمونهای جنسی، بافت و عملکرد تخمدان ایجاد نمینماید. چکیدهمطالعات انسانی برای درک پاتوژنز سندروم تخمدان پلیکیستیک (PCOS) به دلیل محدودیتهای اخلاقی و عملی با چالشهای فراوانی روبرو می­باشد بنابراین استفاده از مدلهای حیوانی در مطالعات مربوط به این سندروم از ارزش بالایی برخوردارند. شکل 1- تصاویر حاصل از بررسی مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بندناف انسان A: قطعات بافتی کشت شده به روش Explant B: سلول های ژله وارتون در حال خروج، گسترش و تکثیر C: مورفولوژی سلول های ژله وارتون در پاساژ سوم. ضماد (تصاویر با بزرگ­نمایی4˟ گرفته شده است). تصاویر با استفاده از میکروسکوپ اینورت و بزرگ­نمایی 20× ثبت گردیده است.

این محصول با استفاده از شوینده های بسیار ملایم علاوه بر از بین بردن آلودگی ها، احتمال ایجاد خشکی و حساسیت های پوستی در این ناحیه را کاهش میدهد. در ارتباط با غلظتهای بافری نمونه ها، نتایج مشابهی با غلظت های آبی مشاهده گردید. مطابق نتایج استفاده از غلظت­های مختلف کلسیم اثر معنی­داری بر میزان کاهش رطوبت، افزایش اسیدیته، کاهش میزان آب اندازی، افزایش سختی، پیوستگی و قابلیت جویدن و کاهش امتیاز رنگ و طعم گردید. شکل 3- بررسی مورفولوژیکی میزان تشکیل وتراکم کلاژن در روز 30 : تراکم کلاژن در گروه کنترل نسبت به گروه­های تیمار به­صورت معنی­داری کمتر بود. در حال حاضر پروبیوتیکها بهصورت گستردهای در تهیه محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرند و تقریباً 65% از غذاهای فراسودمند را به خود اختصاص میدهند. آزمونهای شیمیایی (مواد جامد محلول، اسیدیته و خاکستر) و ویژگی­های بافتی (سختی، پیوستگی و قابلیت جویدن) در روز اول و آزمون­های پایداری کلسیم و ویتامین D3 و ویژگیهای حسی (رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی) طی 60 روز نگهداری با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد می­توان از کلسیم به میزان mg/100g 1000 و ویتامین D3 به میزان IU/100mg 100 بدون تأثیر نامطلوب بر ویژگی­های حسی در فرمولاسیون ژله استفاده نمود.

نتایج نشان داد که در طول شش هفته روند کاهشی پروبیوتیک­ها در نمونههای پروبیوتیک و سین­بیوتیک وجود داشته است. نمونه حاوی باکتری ریزپوشانیشده و 3% الیگوفروکتوز بهعنوان بهترین نمونه از نظر تعداد باکتریهای پروبیوتیک (CFU/g 107) و ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیایی انتخاب گردید. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای ژله شامل pH، بریکس و سینرسیس (آب­اندازی) در طول شش هفته ارزیابی گردید. ویژگیهای حسی نمونهها با آزمون حسی بررسی شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×2 با طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور روش کار و زمان اندازهگیری انجام شد. هدف: در این بررسی تلاش شد کاربرد دو روش عملی پرورش ملکه به منظور تولید ژله رویال و تاثیر نوع روش بر درصد پذیرش لارو و مقدار ژله رویال تولیدی از هر کندو بررسی و مقایسه شود. زمینه مطالعاتی: روشهای کلوآک برد و 24 ساعته جزو کاربردیترین روشهای پرورش ملکه میباشند که در ایران تا حدودی پرورش دهندگان ملکه با آنها آشنا هستند. در بالا ما اشاره ای داشتیم این ژل جنسی قادر است برخی از علایم افسردگی مرتبط با مشکلات جنسی را مرتفع کند . تغییر در PH واژن بر اثر استفاده بیش از حد از این محصول ممکن است زمینه را برای بروز عفونت بیشتر کند.

دیدگاهتان را بنویسید