فواید بی نظیر آلوئه ورا – رز سرخ

افزودن غلظتهای 5 و 10 درصد (وزنی- وزنی) نانو رس باعث کاهش حلالیت فیلمهای تولیدی از 41/31 درصد برای فیلم آگار/ ژلاتین شاهد به 09/26 و 49/21 درصد شد. همچنین، افزودن غلظتهای مختلف نانو رس به فیلم دولایه حاوی 2% TiO2 باعث کاهش معنیدار عبور نور، شاخص سفیدی، جذب آب و کدورت در فیلمهای تولیدی بهویژه در غلظت 10% شد. نتایج نشان داد که نفوذپذیری نسبت به بخارآب در فیلم دولایه (g/msPa 10-10×25/3) بهطور معنیداری کمتر از فیلمهای آگار تک لایه (g/msPa 10-10×90/3) و ژلاتین (g/msPa 10-10×32/4) بود. در این تحقیق فیلم دولایه آگار/ژلاتین به روش قالبریزی و طی دو مرحله تولید و ویژگیهای آن شامل نفوذپذیری نسبت به بخارآب، حلالیت در آب، درصد جذب رطوبت، خواص مکانیکی، و نیز ویژگیهای ظاهری مورد مطالعه و با فیلمهای زیستتخریبپذیر تک لایه آگار و ژلاتین مقایسه گردید. اثر ZnONPs بر مقاومت کششی و افزایش طول تا نقطه شکست در نمونه بهینه در مقایسه با فیلم حاوی OS بارزتر بود، اگرچه استفاده ترکیبی از این گونه ها منجر به تولید فیلم های بسته بندی با مقاومت کششی بالاتر و مقاومت در مقابل پارگی نمونه پایین شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتون ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی سنتز شد و ساختار مولکولی داربست توسط میکروسکوپ الکترونی ((SEM بررسی شد.

در این مطالعه ما به بررسی میزان سازگاری و بقاء سلولهای بنیادی CD93 با داربست زیست تخریب پلی کاپرولاکتون- ژلاتین پرداختیم. سابقه و هدف: استفاده از داربستهای سه بعدی با قابلیت شبیه سازی محیط سه بعدی داخل بدن، چشم انداز جدیدی در تمایز هدفدار و استفاده درمانی از سلولهای بنیادی گشوده است. سپس این ترکیب تحت دماهای مختلف قرار می گیرد تا راحت تر داخل آب حل شود. مواد زیست سازگار زیادی برای اهداف داخل بدن به کارگیری میشوند که کیتوسان و ژلاتین از جمله آنها میباشند. بازرگان لاری، ر.، نعمتی، ا.، 1388. تولید لایه نازک کامپوزیت کراتین-کایتوسن- ژلاتین و بررسی خواص مکانیکی و چسبندگی سلولی آن جهت استفاده در لنز و کاشت در بدن. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از غلظت 5 درصد نانو رس در فیلم آگار/ ژلاتین حاوی2 درصد TiO2 خواص فیزیکی، مکانیکی و نوری (با در نظر گرفتن کدورت) بهتری در مقایسه با سایر تیمارها داشت.

یافته ها: طبق نتایج حاصل از آنالیز واریانس، حل شوندگی فیلم از 100٪ در کنترل به کمترین مقدار خود 25 % در فیلم حاوی 6/11 % اکسید ساکارز کاهش یافت. مواد و روشها: در این مطالعه یک نوع غشای نازک حاصل از محلول پلیمری (Ch-G) از روش ریختگی مخلوط، به همراه سلولهای BMSCs تهیه گردید. نتایج حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین سلولها بر روی غشای نازک (Ch-G) در مقایسه با گروه شاهد داشت. برای این منظور سلولهای BMSCs پس از چهار مرحله پاساژ، بر روی غشای نازک (Ch-G) کشت داده شد. دلیل استفاده از این محصول آرایشی ، بیشتر جنبه زیبایی و نظم دادن به ابروها بوده و بانوان به دلیل زیبا و حالت دار نشان دادن حالت ابروهایشان از این ژل استفاده می کنند و آن را با استفاده از برس ابروی مخصوص درون این ژل ها ، روی ابروهایشان اعمال می کنند . ژل آلوئه ورا میتواند پوست را نرم کند و منافذ باز پوست را به طور کامل ببندد.

کلاژن موجود در بدن باعث می شود تا بدن شما به شکل ویژه ای خوراکی ها را جذب کند. همانطور که ذکر شد، کلاژینی که در پوست، استخوان ها و بافت های بدن حیوانات وجود دارد در اثر حرارت آرام به ژلاتین تبدیل می شود که می توان آن را به راحتی در آب حل کرد و به حالت مایع درآورد. خوردگی فلزات را میتوان یکی از اصلی ترین نقاط ضعف در استفاده این مواد به عنوان جایگزینی استخوان دانست. بر همین اساس در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی برای جایگزینی مادهای مناسبتر صورت گرفته است که این امر سبب بازشدن دروازهای به نام مهندسی بافت استخوان شده است. در طول دهههای اخیر تلاشهای قابل توجهی جهت یافتن جایگزینی مناسب استخوان از سوی پژوهشگران صورت گرفتهاست.در آغاز راه توجه پژوهشگران به جایگزینهای فلزی بودهاست. اما آیا می دانید که کلاژن در ساختمان دندان ها و استخوان ها هم بکار رفته است؟

دیدگاهتان را بنویسید