الماس کولینان ؛ سرگذشت بزرگترین سنگ الماس کشف شده در تاریخ – سنگ شناس

در این روش یک شفت در کنار دهانه کیمبرلیت قرا می دهند و سپس سنگ های حاوی بلورهای الماس را استخراج می کنند. مواد خامی که از معدن استخراج می شوند، عموماً به صورت سنگ می با شند و به طور مستقیم نمی توان در صنایع از آن استفاده کرد . اپال گوهری حساس است در صورت برخورد با عطر، ادکلن و لوازم آرایشی آسیب می بیند؛ همچنین نور آفتاب در مدت طولانی و حرارت اثر تخریب کنندگی بر آن دارند .اسیدها و مواد قلیائی نیز بر قدرت قوس قزحی اپال تأثیر منفی می گذارند.

سرب و آرسنیک بسیار سمی می باشند و از این رو، در تالک مورد استفاده در این کاربرد، نباید این مواد وجود داشته باشد. شمشیری هم داشت از صورتش کمال فــراست ظاهر و کلیه وضعش مثـل جنگ آوران شجاع و در قامت از اشخاص دیگر که درین محفل بودند کوتاه تر بود. این نمونهُ بود از هزاران رویداد مشابه که درین جا یــــاد آوری گردید. این یک نمونهُ از هزاران رویداد مشابه بوده که درین جا بیان گردید. از غذا هایی که فسفر و پتاسیم زیاد دارند،اجتناب کنید.

در صـــــــفحه 669 جلد اول کتاب «افغانستان درمسیرتاریخ» چنین آمده:« امیرعبدالرحمن خان آن فیــودال های هزاره را که بطرف دولت خدمت کرده بودند اغزاز نموده و رتبه و معاش داد و ازانجمله بود ســــلطان عـــلی خان جـــاغوری پــسر سردار شیرعلی خان که مستمری سالانه چهار هزارو سه صد روپیه و پنجاه و چهار خروار غله گرفت، زیرا نامبرده اکثر سرکردگان شورش را بدست آورده و به دولت سپر ده بود و هم تصادیق این خدمت را از جــــــــنرال شیرمحمد خان و کرنیل محمد حسن خان و سمندر حاکم ارزگان بدســــت داشت».

تحصــــــیل مالیات را بدون محصل ــ مثـل عهدامیرشیرعلی خان ــ مقررنمود و فقط باقـیات راتــوسط محصل حصول میکرد. بعد ازان شخص دیگر به نهایــــت خوش صورتی در هـــیئت بالنسبه بـــه دیگران کـــه حضورداشتند بیشتر شباهت به پادشاه داشت.لباسش مثـل لباس سردار های لشکر که در زمان قدیم داشتند. خانوادهُ شخصی امیر(به استثنای سردار حبیب الله خان در امورنظامــــی وسردارنصرالله خان درامورمالی) حق مداخله درامور کشورنداشــــــتند. ازان جمله میتوان از سلطانعلی خان پسر سردار شیرعلـــــی خان جاغوری، میرحسن بیک لعل، میرابراهیم بیک سرجنگل، میرغلام رضا بیک خلج، میر محمد رضا بیک الــــقان، میر غلام حسین بیک اشترلی، میر یوسف بـــیک تخت نام بــــرد.

حتی در بعضی حــــــالات اسلحه و پول را در اختیار مبارزین ملی دوطرف سرحدات شرقی کشور قرارمیداد و ازمبارزهُ برحق آنها طرفداری میکرد، که ازان جمله میتوان از ملا نجم الد ین معروف به «آخوند صاحب هده» و مریــــــــــــد اوملا عبدالغفور معروف به « آخوند صاحب سوات» نام برد. امیرعبدالرحمن خان از چنین خانها وفیودالهای خود فروش به پیمانهُ وسیع استـفاده مـــــیکرد. امــیر عبدالرحمن خان در خصوص صنایع، زراعـــت و قــــــانون گذاری یک سلسله کارهای را به سر رسانید و تجارت رونق گرفت. بطور مثال یک تعداد از فیودالهای هــــــزاره جـــــات که خود قیام مردم زحمتکش هزاره جات را برضد عبدالرحمن خان ســــــازمان داده بودند، بادرک فرجام ناگوار جنگ برای خود، جانب امیر را الــــــــتزام کرده و هزاران انسان بی گناه ملیت زحمتکش هزاره را در آتش جنـــــگ قربان کردند.

ولی اگـــــــر درین مبارزه ضعف خودرا احساس میکرد ند، فورا ً و بدون ضیاع وقت جانب دولت مرکزی را گرفته، با کسب امتیازات جدید، شیوهُ سرکوب قیام را در اختیار دولت قرار میدادند و یک تعداد از همسنگران خودرا نــیز بــه مــقامـات دولتی و یا پاد شاه تسلیم میکردند تا برای دستگاه حاکمه خوش خدمتی کــرده بــاشند وبـــــه اصطلاح عناصر«شریر» را به جزای اعمالشان رسانده باشند و همچنان در بدل این خدمت امتیازاتی را بدست آورده باشند. امیر عبدالرحمن خان در طول حکمروایی خود یک دولت مقــــــتدر مرکزی را تأســیس نــموده و مـــلوک الطوایفی را، کـــــه جزجدا ناپذ یر سلطنت های قبلی افغانستان محسوب میگردید، از بــــــین برد.

فیودالها بخاطر حفظ نفوذ و منافع شخصی خود قیام های توده هارا برضــــد پاد شاه و یا حکومت مرکزی سازمان میدادند وتحت پردهُ خواست توده ها هزاران نفر بیگناه و بی خبر از همه جا را به کشتن میدادند. امیر عبدالرحمن خان با ساختن چنین داستان افسانه مانند کوشیده تــــا در محیط روحانیت مقام خاص روحانی برای خود کسب کند وازین منبع هم منافع لازمه را بدست آورد. چنانچه شما درگیر بیماری های کیسه صفرا مانند سنگ صفرا هستید، یک رژیم غذایی مناسب میتواند در کاهش شدت عوارض این بیماری بسیار تاثیر گذار باشد. موصوف یکتعداد از فیودالان کاملا ً مطیع به خود را نگه داشت کـــه طبق هدایات امیرو«دستور نامه» های مروجهُ همان وقت عمل میکردند.اگـــــــرازین فیودال ها خطا سرمیزد به شدت مجازات میگردید.امـــــــــنیت کــامل در سراسرکشور برقرار بوده وکاروان های تجارتی بدون تشویش درشاهراه های افغانستان عبور و مرور میکردند.

با عبور یا انعکاس اشعه ماورا بنفش در کریستال های مصنوعی و یا طبیعی گاهی می توانیم تفاوت آنها را مشخص کنیم. امیر عبدالرحمن خان برای گسترش نفوذ خود گاهی به حیله و حتــی دروغ نیز متوصل میشد. گاهی اوقات سنگهای کلیهی بزرگ در یک حالب گیر میکنند. الماس کولینان نهم کوچکترین و آخرین از سری سنگهای اصلی است که از راف کولینان مادر بدست می آید. خلاصه امــیر برای دست یابی به اهداف خود از هر وسیلهُ ممکنه استفاده کرد و استفاده ازان را مجاز می شمرد، که تهمت بستن به پیغمبر و اصحاب کرام او ازا ن جمله می باشد.

این جاسوس ها اکثرا ً بخاطر نفع شخصی و یا دشمنی با کســـی راپور های بی بنیاد و دور از حقیقت را برای امیر ار سال نموده و بــــــــاعث بربادی و نابودی مردم بی گناه میگردیدند. او بخاطرمنافع ملی ویا شخصی با دشمن یعنی دولت استعماری انگلستان مصالحه کرده با دشمن ازراه مخاصمت پیش نه آمد، بلکه برای استحکام سلطنت خود و انکشاف نسبی اقتصادی و صنعتی کشور در عرصــــــهُ سیاست عقب نشینی اختیار کرد تا برای دست یابی به اهداف مطروحـــهُ خود موقع مناسب در اختیارداشته باشد. در دورهُ سلطنت امیر امنیت عمومی موجود بود.

را تالیف و نشر نمودکه ماحصلش توجیه مردم از نظرمذهب به تسریــــع درتحویل کردن مالیات بود. او خود را آقا و ولی نعمت مامورین دولت می پنداشت و نان ونمک دولت را از آن خود تلقی میکرد. صفحات کوچک تالک، بر روی سطح را پوشش می دهد و موجب می شود تا سطحی نرم و سفید ایجاد شود. محاسنش بلند و سفید وسیمایش کریمانه و مملو از خیال. زیر دستش شخص دیـــــگری بود که قامتش کوتاه تر ومیانه بالا بود و چهره اش بالنسبه به شخص پیر مرد که به دست چپ او نشسته بود سفید تر بود.

پاد شاه صورتی داشت نیکو و بیضی، محاسن مدّ ور، ابرو ها و مژگانهای بلند و خوش وضع، لباس فراخی به رنگ آبی در بر و عمامهُ سفیدی به سر داشت، از تمام هیئــت او کمال خوش منظری و طبع نجیب ورأفت و حلم هویدا بود به طــــرف دست راستش شخص بلند قامت و باریک اندام نشسته بود. این عوامل شامل اندازه، نوع، ترکیبات شیمیایی و ساختار، کمیابی (جدول فراوانی شهاب سنگ بر اساس نوع)، منشأ، میزان حفظ شدگی (تأثیرات فرسایش و …) زیبایی و جذابیت ظاهری میشود.

ممکن است بدن آنها بیش از حد کلسیم و یا کمتر از حد معمول سیترات (یک ماده شیمیایی موجود در مرکبات) تولید کند. این سنگ از گذشته تا به امروز نقش اساسی در صنعت ساخت و ساز داشته اند و می توان آثار آن ها را در ساختمان های قدیمی بسیار زیادی مشاهده نمود. در راهسازی ساختمان داخلی سنگ از نظر زمین شناسی مورد نظر نبوده و مشخصات فیزیکی و طبقه مربوطه مهم است. توصیه میشود حداقل دو مرتبه در هفته و بهتر است شبهنگام از سنگپا استفاده کنید تا بعد از سنگ پا کشیدن، پوست پا بتواند استراحت کند.

دیدگاهتان را بنویسید